تحصیل در ترکیه

دانشگاههای خصوصی

Beykent University Beykoz University

 

 

دانشگاه های دولتی

Abant Izzet Baysal University